Értelmi fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthona 
 
Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium 2005-ben kiírt pályázatán intézményünk 
18 millió Ft vissza nem térítendõ támo-gatást nyert lakóotthon kialakítására. 
A vértesszõlõsi épület megvásárlása 
után 2006 júniusában kezdõdtek el az átalakítási munkálatok a Megyei Önkor-mányzat hozzájárulásával, ez további 
16 millió Ft-ot jelentett.

Az épület megfelel a törvényi elõírá-sokban megjelölt akadálymentesség fel-tételeinek. A lakók mindennapi problé-máinak megoldásában egy szakképzett szociális dolgozó segít. A lakóotthonba 
a rehabilitációs részlegünkből 10 fõ költözhetett 2007 április 03-án. 

A lakószobák berendezését maguk a la-
kók finanszírozták, a közös helyiségek támogatók segítségével kerültek beren-dezésre. 

Célunk a lakók külvilággal való kapcso-latának erõsítése, önálló életvitel kiala-kítása, lehetõség szerint a nyílt munka-erõpiacon való elhelyezkedésük elõ-segítése. Lakóink megtanultak önállóan közlekedni, praktikus ismereteik bõvül-tek, saját környezetüket megfelelõen rendben tartják, védik. Kapcsolatuk családias, gondoskodnak magukról és egymásról.
            
          
   Comments