Pszichiátriai ellátottak részlege

Az intézményben a pszichiátriai bete-

gek rehabilitációs profilú ápoló-gondo-

zó ellátása 1976-ig nyúlik vissza. Ebben 

az évben nyitotta meg a kapuit az 

akkori intézmény. A 77 pszichiátriai be-tegséggel élõ személy ápolása-gondo-

zása ma is ebben az épületben folyik.

A kétszintes, részben akadálymentesí-

tett (lift) épületben két- és négy ágyas szobákban élnek az ellátottak. Az intéz-mény munkaterápiás jellegébõl adódóan az ellátottak többsége minden hétköz-

nap munkaterápián vesz részt. Munkaterápia keretében az ellátottak a fizikai foglalkozásoktól egészen a finommozgást fejlesztõ munkafeladato-

kig számos lehetõség közül választhat-

nak. A szabadidõ hasznos eltöltésére a részleg különbözõ lehetõségeket bizto-

sít és programokat szervez. A szinten-tartó, fejlesztõ és rehabilitációs célú foglalkozásokat szakemberek koordiná-lásával végzik a lakók. Az ellátottaknak lehetõségük van különbözõ sportágak-

ban megmutatkozni, valamint fesztivá-lokon és hazai illetve nemzetközi ren-dezvényeken részt venni. A megméret-tetésekre való felkészülés egyben rehabilitáció is.

Comments