Helytörténet
Az intézmény a síkvölgyi medencében, a síkvölgyi tavak szomszédságában fekszik, természetvédelmi területen, Tatabányától 4 km-re.

A középkorban Bánhida és Galla (Galya) a tatai várhoz tartozó terület volt. Volt királyi, egyházi birtok, pusztított itt a török is. 1727-ben Eszterházy I. József (1682-1748) országbíró 343 524 forintért megvásárolta a tatai uradalmat, késõbb is nagy arányú földvásárlásba kezdett.

A birtok levelek alapján Eszterházy Móric és késõbb gyermekei voltak a Síkvölgyi birtok tulajdonosai. 1902-ben a Pápa -Bánhidai vasút javára a Magyar Királyi és kereskedelmi Minisztérium kisajátítja a birtok egy részét.Síkvölgyi (tatai) vadaskert - Komárom megye


Ennek a vadaskertnek a területe 1830-ban 563 hold, 1883-ban 1300 hold (748ha).
A síkvölgyi vadaskertben dámszarvast is tartottak és vadászták is. 1883-ban megtartott hajtóvadászaton 20 dámszarvast lõttek.
1891: Megalakul a Magyar Általános Kõszénbánya Rt. 400 ezer forint alaptõkével.Fekete gyémánt illetve barna gyémánt?


1896: a hármas határban (Bánhida-Alsógalla-Felsõgalla) sikeres fúrást végeztek március 11- én. Hat méter vastag szénréteget találtak. 5257 kalória értékû volt. Az elsõ csille szenet december 24-én hozzák felszínre.

1899: 50 ággyal átadják a Bányakórházat. A nõvéri feladatokat Assisi Szent Ferenc leányai látták el.

1908: a MÁK Rt. 16 millió koronára emeli az alaptõkéjét.

Szabó Ferraris Arthur és neje Othilia vásárolták meg a Síkvölgyi birtokot, a kõszén kutatási jog Eszterházy Pálnál maradt 1/3 részben.

1912: A MÁK Rt. ekkor Európa 50 legnagyobb ipari vállalkozása közé tartozott. 1914-16: kitört az I. világháború, Vida Jenõ lett az új vezérigazgató.

A Magyar Általános Köszénbánya Rt 1914 november 19-tõl megvásárolja a Ferraris birtokot, mezõgazdasági élelem ellátónak és fakitermelésre. (6600 hold) A birtokon magas szintû állattenyésztés és földmûvelés folyt.

1939: II. világháború

" 1948-ban kezd üzemelni síkvölgyi Vida kastély átalakítása után amit tatabányai bányamunkásság a Párt, Szakszervezet és a Bányaigazgatóság segítségével öntevékenyen hajtott végre, a síkvölgyi tüdõosztály akkor 78 ággyal, egy szakfõorvos vezetésével . "1948-ban kezd üzemelni síkvölgyi Vida kastély átalakítása után amit tatabányai bányamunkásság a Párt, Szakszervezet és a Bányaigazgatóság segítségével öntevékenyen hajtott végre, a síkvölgyi tüdõosztály akkor 78 ággyal, egy szakfõorvos vezetésével ."Tüdőszanatórium


1948: "Az épület a síkvölgyi erdõben, jó levegõjû helyen emelkedik, jelenleg a két emeletes manzárdos épületben 91 beteget kezelnek.
III. sz. belgyógyászat


1968: az új Megyei Tüdõszanatórium megnyitásakor a síkvölgyi épületet utókezelõ osztállyá III. sz. Belgyógyászattá alakították át, ami az I.-II. számú osztályt nagy mértékben tehermentesítette.Tűz


1972: október 15-én vasárnap 7 óra 50 perckor a síkvölgyi III. sz. belosztály manzárdjában, a fûtési rendszer meghibásodása miatt tûz ütött ki, amelyet a kivonult tûzoltóság és munkás õrség a déli órákra lokalizált.

1976-78: Az intézmény Tatabánya Város Tanács Elmebetegek Szociális Otthona néven mûködik.

1978: február 2.-tól Lengyel K. Péter lett az otthon igazgatója, aki nagy lendülettel fogott az intézmény megújításához. Ekkor 100 ellátott élt itt.

1994-95: Felépül egy új épület, a felnõtt korú értelmileg sérült személyek rehabilitációs részlege 60 fõ részére.

2002-2003: Három tíz férõhelyes lakóotthonnal bõvül intézményünk, melyben pszichiátriai betegek nyertek elhelyezést.

2005: Lengyel K. Péter nyugdíjba vonulása után Szabó Attila okleveles szociális munkás lett az intézmény igazgatója, aki a tárgyi feltételek javítását tûzte ki egyik céljának.Nemzetközi kapcsolatok


Uniós ország szakmai szervezeteként fontosnak tartjuk, hogy intézményünk a határ menti területek intézményi kapcsolatainak ápolásán túl az Európai Unió más országaiban mûködõ intézményekkel, szervezetekkel is kialakítson jól mûködõ kapcsolatot.

Rehabilitációs intézményként kiemelt figyelmet fordítunk rehabilitációs alkalmasságot és együttmûködést mutató lakóink integrált munkavállalásának és a külsõ lakhatás feltételeinek megteremtésére.

2006 szeptemberében nyújtotta be intézményünk pályázatát a Norvég/EGT Finanszírozási Mechanizmus felhívására, melyben az alábbi fejlesztési elképzeléseinket fogalmaztuk meg. A több mint 100 éves pszichiátriai részleg komplex felújítása, akadálymentesítése, 9 új foglalkoztató megépítését, átalakítása, mosoda felújítása, utak, járdák, parkolók megépítése, valamint a rehabilitációs részleg tetõterében átmeneti elhelyezést nyújtó részleg kialakítása pszichiátriai betegek (10 fõ) számára.

Az épület teljes körû rekonstrukciója 2010-ben kezdõdött meg. Az épület a tervezett tetõtérrel 5 szintesre bõvül. A beépített alapterület 581, 6 m2, hasznos alapterület 1615, 48m2.Felújítás


A kastély megõrzi titkát, csak rajtunk múlik, hogy a jövõben mennyi törõdéssel és emberséggel tudjuk megtölteni, és a völgy, a sík völgy vajon a szeretet völgye lesz-e?